Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Multilateral multilanguage translation (multiple subtitles lyrics)
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world (polyglot)


FRANCUSKI - jedyne tłumaczenie

Le forum français: slowka.pl
Les traductions de texte en français et polonais:
L'auteur: Dominika20

Michał Kwiatkowski - Mon âme
Moja dusza

Moja dusza taka jest, zamierzam odejść.
Samo życie, to cios zadany życiu.
Ponieważ ona odeszła, urządzić sobie życie,
z dala mojego życia.

Moja dusza taka jest, zaniosę
mój poemat, mojemu ofiarowany życiu
i tobie, wyśpiewam dla Ciebie,
w twoim życiu obok mojego życia.

Moja wzmożona obecność,
moje ogromne odosobnienie,
twoja to sprawia namiętność,
moje nieśmiertelne istnienie.

W pył obrócony, odejdę.
Samo życie, to tchnienie posłane życiu.
Zanim odejdę, złóż swoje życie,
u boku mojego życia.

Moja wzmożona obecność,
moje ogromne odosobnienie,
twoja to sprawia namiętność,
moim jest nieustannym cierpieniem.

Moja dusza taka jest, zamierzam odejść.
Samo życie, to cios przeznaczony życiu.
Ponieważ ona odeszła ku życiu,
z dala jego życia.

Mon âme

Mon âme, c'est ainsi, je vais m'en aller.
Une vie, c'est un coup donné a la vie.
Parce qu'elle est allée faire sa vie,
du côté de ma vie.

Mon âme, c'est ainsi, je vais emporter
Mon poeme, c'était pour ma vie
et pour toi, pour que tu me chantes,
dans ta vie du côté de ma vie.

Mon intense présence,
Mon ample circonférence,
Elle a ton fait passions,
Mon immortelle existence.

Cendre, c'est ainsi, je vais m'en aller.
Une vie, c'est un air donné a la vie.
Avant que d'aller faire sa vie,
a côté de ma vie.

Mon intense présence,
Mon ample circonférence,
Elle a ton fait passions,
Ma si constante souffrance.

Mon âme, c'est ainsi, je vais m'en aller.
Une vie, c'est un coup porté a la vie.
Parce qu'elle est allée faire la vie,
du côté de sa vie.

Michał Kwiatkowski - Mon Âme
Moja dusza

Mon âme, c'est ainsi,
Moja dusza taka jest,

je vais m'en aller
zamierzam odejść.

Une vie, c'est un coup donné
Samo życie, to cios zadany

à la vie
życiu.

Parce qu'elle est allée
Ponieważ ona odeszła

faire sa vie du côté
urządzić sobie życie, z dala

de ma vie
mojego życia.

Mon âme, c'est ainsi,
Moja dusza taka jest,

je vais emporter
zaniosę

Mon poème, c'était pour ma vie
mój poemat, mojemu ofiarowany życiu

et pour toi,
i tobie,

pour que tu me chantes
wyśpiewam dla Ciebie,

Dans ta vie du côté
w twoim życiu obok

de ma vie
mojego życia.

Mon intense présence
Moja wzmożona obecność,

Mon ample circonférence
moje ogromne odosobnienie,

Elle a ton fait passions
twoja to sprawia namiętność,

Mon immortelle existence
moje nieśmiertelne istnienie.

Cendre, c'est ainsi,
W pył obrócony,

je vais m'en aller
odejdę.

Une vie, c'est un air donné
Samo życie, to tchnienie posłane

à la vie
życiu.

avant que d'aller
Zanim odejdę,

Faire sa vie à côté
złóż swoje życie, u boku

de ma vie
mojego życia.

Mon intense présence
Moja wzmożona obecność,

Mon ample circonférence
moje ogromne odosobnienie,

Elle a ton fait passions
twoja to sprawia namiętność,

Ma si constante souffrance
moim jest nieustannym cierpieniem.

Mon âme, c'est ainsi,
Moja dusza taka jest,

je vais m'en aller
zamierzam odejść.

Une vie, c'est un coup porté
Samo życie, to cios przeznaczony

à la vie
życiu.

Parce qu'elle est allée
Ponieważ ona odeszła,

faire la vie du côté
ku życiu z dala

de sa vie.
jego życia.

2018-05-03 23:12:33 - WSHORAN

Back